Zapraszamy do zapoznania się z Dziecięcym Archiwum Pandemii!

_________________________________________________________________________________________________

INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ BADAŃ NAD DZIECIŃSTWEM UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

witek_pociagBadamy dzieciństwo w różnych kontekstach. Interesuje nas punkt widzenia samych zainteresowanych. Chcemy dowiedzieć się więcej o tym, jak to jest być dzieckiem we współczesnym społeczeństwie.

Wierzymy w sens interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem (childhood studies). Najbliższe są nam metody antropologii kulturowej i socjologii, ale sięgamy do osiągnięć i narzędzi innych dyscyplin, takich jak psychologia, prawo czy literaturoznawstwo. Chcemy badać obszary zwykle pomijane lub marginalizowane w badaniach.

Interesuje nas etyczny wymiar badań z udziałem dzieci i kwestia ich partycypacji. Postrzegamy je jako aktorów, którzy aktywnie współtworzą rzeczywistość społeczną.

Chcemy badać sytuację dzieci w różnych kontekstach. Postrzegamy dzieciństwo jako zmienne, kontekstowe i niejednorodne. Według niektórych badaczy nie należy mówić o  istnieniu jednego „dzieciństwa”, lecz wielu, stąd nazwa strony i zespołu: childhoods uw.

Działamy w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie realizujemy różne projekty badawcze:
Nowe Technologie Reprodukcyjne. Perspektywa childhood studies
Zdrowie w opiniach dzieci – ujęcie childhood studies

Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies
Zespół Turnera – wzory socjalizacji i zarządzanie cielesnością w sytuacji choroby przewlekłej. Ujęcie interdyscyplinarne
Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna
Jedzenie drożdżówki jako problem społeczny – etnograficzne badanie dziecięcej otyłości
Dzieciństwo po rozwodzie. Opieka naprzemienna w perspektywie antropologicznej
Pandemiczne i postpandemiczne światy dzieci
Dzieciństwo i hormony. Wrodzony przerost nadnerczy ˗ perspektywa antropologiczna

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych.