ADHD

adhdProjekt Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies został stworzony po to, by uchwycić i zrozumieć świat polskiego dziecka w wieku wczesnoszkolnym (6-13 lat) ze zdiagnozowanym zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). Projekt ma odpowiedzieć na pytania: jak w życiu codziennym wyłania się i jest negocjowane doświadczenie i tożsamość dziecka z ADHD, co strukturyzuje to doświadczenie, jak diagnoza wpływa na sposoby rozumienia dziecka przez dorosłych, rówieśników, oraz przez samego/samą siebie.

Czytaj więcej:
cel
dane
metody badawcze
literatura