ADOPCJA

Projekt Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest analiza, z perspektywy antropologicznej, zjawiska adopcji we współczesnej Polsce, z uwzględnieniem jego złożonego i zróżnicowanego charakteru. Badając adopcję jako zjawisko społeczno-kulturowe, możemy poddać antropologicznej refleksji
współczesne koncepcje dzieciństwa, rodziny, opieki oraz roli państwa w tworzeniu normatywnych struktur pokrewieństwa. Zamierzamy przeanalizować to, jakie wartości i idee konstruują społeczny fenomen adopcji w Polsce i jak są odzwierciedlane w doświadczeniach osób, których ona dotyczy.

Czytaj więcej:
cel
dane
metody badawcze
literatura