Koncepcja badań

Grupa badawcza
Około 100 dzieci w wieku wczesnoszkolnym (tj. 8-11 lat), mieszkających w Warszawie, zróżnicowanych pod względem płci oraz kapitału symbolicznego i materialnego ich rodziców.
Biorąc pod uwagę niejednoznaczność kategorii zdrowia we współczesności, grupę badawczą określam roboczo jako dzieci zdrowe, tj. niemające chorób wymagających dłuższych okresów hospitalizacji czy unieruchamiających dziecko – w takich bowiem sytuacjach ucieleśnione praktyki codzienne i stosunek do medycyny będzie, jak zakładamy, znacznie różnił się od stosunku dzieci niemających takich doświadczeń. Jednocześnie przyjmuję, że każde dziecko, z którym będziemy rozmawiać, miało kontakt z lekarzem podczas rutynowych zabiegów medycznych (np. szczepień, bilansu zdrowia) i konsultacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Badaniem chcę objąć zarówno dzieci, których rodzice stosują metody leczenia związane z oficjalną medycyną (evidence based medicine), jak i dzieci leczone w sposób niekonwencjonalny, których rodzice negują potrzebę szczepień, ograniczają do minimum użycie środków farmakologicznych, korzystają z „naturalnych” metod leczenia itp.

Założenia badawcze
Zakładamy, że dziecko nie jest jedynie biernym uczestnikiem wydarzeń projektowanych przez dorosłych, lecz także sprawczym podmiotem mogącym wpływać na otaczajace go światy, w tym związane z obszarem medycyny, może  stawiać warunki, czynnie odpowiadać na nakazy i zakazy ze względu na psychologiczne wyposażenie i swoją rolę we współczesnej rodzinie (dyskurs praw i potrzeb dziecka, zob. Monk 2008, Stainton Rogers 2008). W badaniach zespół skupi się na specyfice wiedzy i doświadczeniach rozmówców,  unikając przy tym homogenizującego spojrzenia dorosłych na dzieci. Weźmiemy pod uwagę zróżnicowanie tej grupy wynikające z różnorodnych doświadczeń (Christensen i James 2008) i będziemy starać się postrzegać ją i krytycznie opisywać w rozmaitych wymiarach, takich jak płeć, klasa społeczna (zob. Connolly 2008) czy wiek.
Istotnym zadaniem w tym projekcie będzie wykorzystanie takich narzędzi badawczych, które pozwolą badanym podmiotom jak najpełniej wyrażać opinię i dzielić się swoją wiedzą, a przy tym zostać zrozumianymi i adekwatnie opisanymi przez badaczy.
Planujemy także rozpoznanie sytuacji prawnej dziecka-pacjenta, zwłaszcza w kontekście koncepcji dobra dziecka (Czech 2011, Konwencja…1991, Monk 2008). Interdyscyplinarna perspektywa pozwoli na pełniejsze zrozumienie różnych kontekstów badania.