Etyka w badaniach z dziećmi

W badaniach z dziećmi

uwzględniamy:

– autonomię dzieci jako podmiotów badawczych i ich rolę jako współtwórców badania

– prawo do pełnej informacji o celach, przebiegu i przewidywanych rezultatach badania i wyrażenia na jej podstawie świadomej zgody na uczestnictwo

– analizę ryzyka i potencjalnych korzyści wynikających z badania

dążymy do:

– jak najpełniejszego zaangażowania dzieci w proces badawczy na różnych jego etapach

– tworzenia i stosowania takich metod badawczych, by jak najlepiej zrozumieć perspektywę badanych dzieci

– mninimalizowania podwójnej nierównowagi sił wynikającej z relacji badacz-badany i dorosły-dziecko

zapewniamy:

– całkowitą anonimowość badań

– powstrzymanie się od jakichkolwiek działań badawczych bez zgody zarówno rodzica/opiekuna, jak i dziecka

– możliwośc wycofania się z projektu w dowolnym momencie jego trwania i usunięcie pozyskanych danych na prośbę rodzica/opiekuna lub dziecka