Etnografia dzieci i młodzieży

cci20161008_0001
Seminarium IEiAK, 2016/2017

Dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz
Dr Ewa Maciejewska-Mroczek

Etnografia dzieci i młodzieży – metodologia, etyka, praktyka

 

Na zajęciach omawiamy założenia interdyscyplinarnych badań nad dzieciństwem. Skupiamy się na metodologii i praktycznych jej użyciach.  Dyskutujemy nad konkretnymi praktykami etnograficznymi z dziećmi i młodzieżą. Wraz ze studentami śledzimy specyfikę takich badań, opisujemy jej podmiot i zastanawiamy się, czym różnią się badania w ramach paradygmatu childhood studies od etnografii klasycznych. Nacisk kładziemy na praktyczne wykorzystanie narzędzi badawczych. Podejmujemy takie tematy jak:  etyka badań z dziećmi; kategoria „dobra dziecka”; ochrona , ryzyko, partycypacja;  badania partycypacyjne (w tym prace plastyczne, gry i zabawy), fokusy i badania indywidualne; badania nad zdrowiem (w tym ADHD); jedzenie dzieci i dla dzieci; girlhood; seksualność; adopcja i reprodukcja.

Sylabus:

5.10 Zajęcia wstępne. Zarys problematyki. Granice dzieciństwa i młodości

12.10 Zrozumieć dzieciństwo
M.J. Kehily, Zrozumieć dzieciństwo: wprowadzenie w kluczowe tematy i zagadnienia, w: Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, red. M.J. Kehily, Kraków 2008

19.10 Dzieciństwo: czym jest dla antropologów
Montgomery, Childhood: an anthropological approach, w: Understanding childhood. A cross-disciplinary approach, red. M.J. Kehily, The Policy Press 2013

26.10 Techniki etnografii z dziećmi
O’Kane, The development of participatory techniques, w: Research witch children: perspectives and practices, red. P. Christensen, A. James, Abington, New York: Routledge 2008
Clark C. D., In A Younger Voice. Doing Child-Centered Qualitative Research, Oxford University Press, Oxford, New York 2011

2.11 Techniki etnografii z dziećmi 2
Emond, Ethnographic research methods with children and young people, w: S. Greene, D. Hogan, red., Researching children’s experience, Los Angeles, London, New Delhi: SAGE 2005.
Ch. Pole, Researching children and fashion: an embodied ethnography, „Childhood”, vol. 14, 2007, s. 67–84.

9.11 Metodologiczna niedojrzałość
Gallacher, M. Gallagher, Methodological immaturity in childhood research? Thinkin’ through „Participatory methods”, „Childhood” vol. 15, 2008, s. 499-516.

16.11 „Niegrzeczne” dzieci i boyhood studies
Anna Witeska-Młynarczyk, Competences as a form of situated practice. Ethnographic reflection on enacting ADHD in Poland, w przygotowaniu
Anna Witeska-Młynarczyk, Niepewność i ADHD. Refleksje etnografki, Referat na 16 Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym
M. Atkinson, M. Kehler, Boys, Bullying and Biopedagogies in Physical Education, „Boyhood Studies. An Interdisciplinary Journal”, vol. 9/2006.

23.11 „Niegrzeczne” ciała i girlhood studies
S.R. Mazzarella, Coming of Age with Proctor & Gamble: Beinggirl.com and the Commodification of Puberty, „Girlhood studies”, 9/2016.

30.11 Seksualność dzieci
Bragg, M.J. Kehily, H. Montgomery, Childhood, culture and Innocencie, w: Children and Young people’s cultural worlds, red. S. Bragg, M.J. Kehily, The Policy Press 2013

7.12 Młodzi i media
Mirosław Filiciak i in. , Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010

14.12 Dzieci na rynku. Utowarowienie dzieciństwa
film Consuming Kids: The Commercialization of Childhood (2008, 67 min)

21.12 Karmienie dzieci, jedzenie drożdżówek i reprodukowanie wzorców
Boni, Contested Interactions: School Shops, Children and Food in Warsaw, „International Journal of Sociology of Agriculture and Food”, 21 (3), 2014, s. 309-325.

11.01 Pokrewieństwo biologiczne i więzy adopcyjne
P. Conn, Adoption. A Brief Social and Cultural History, Palgrave 2013, (fragment)
H. Montgomery, Adoption and fosterage, w: An introduction to childhood. Anthropological perspectives on children’s lives, Wiley-Blackwell 2008.

18.01 Ochrona , ryzyko, partycypacja
A, James, A. James, Changing childhood in the UK: Reconstructing discourses of „risk” and „protection”, w: European childhoods:  Cultures, politics and childhoods in Europe, red. A. James, A. James, Hampshire, New York: Macmillan Palgrave 2008.
Brzozowska-Brywczyńska, Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na marginesie idei dziecięcej partycypacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” nr 49, 2014.

25.01 Współczesne dzieciństwa: podsumowanie
J. Kehily, Childhood in crisis? An introduction to contemporary Western childhood, w: M. J Kehily (red.), Understanding childhood: a cross-disciplinary approach, The Policy Press 2013.